Spring over hovedmenu

Udbetalingsmodel og tilskud

Vi modtager løbende spørgsmål til Flere skal med 2-indsatsen. Derfor har vi lavet en FAQ, hvor du kan få svar på de centrale spørgsmål. Vi opdaterer løbende siden, når der kommer nyt. På denne side finder du spørgsmål og svar om udbetalingsmodel og tilskud.

Det er ikke muligt at søge om midler til kompetenceudvikling. De tilskudsberettigede midler er som følger:

  • Aflønning af jobformidlere (primært)
  • Aflønning af personale, der varetager familie-, social- og sundhedsindsatser (fx helbredsmestring, børne- og familietil-bud, misbrugsbehandling mv.) og/eller deltager i tværfaglige samtaler med borgerne i forbindelse med ’step-up’.
  • Projektledelse (med henblik på at sikre vedvarende fokus, styring og fremdrift i projektet).
  • Revision

Kommunen må dog gerne selv finansiere udgifter til kompetenceudvikling i forbin-delse med Flere skal med 2.

STAR igangsætter en række procesunder-støttende aktiviteter som skal hjælpe kommunerne med at implementere indsatsen, herunder opstartsworkshops, netværksaktiviteter og en startpakke med redskaber, der kan støtte jobformidlernes i arbejde med indsatsen.

Det er korrekt.


Første rate på 50 pct. af tilskuddet kan ud-betales på baggrund af et ledelsespåtegnet delregnskab, som dokumenterer afholdte udgifter. Kommunen skal således ikke leve op til et resultatkrav for at få udbetalt 1. rate af tilskuddet.


Anden rate på de sidste 50 pct. af tilskuddet udbetales på baggrund af et endeligt slut-regnskab for hele projektperioden, og så-fremt kommunen har opnået:

  • at 15 pct. af kommunens indsatsgruppe er kommet i løntimer eller uddannelse i en måned. Herved kan 40 pct. udbetales.
  • at 20 pct. af indsatsgruppen er kommet i løntimer eller uddannelse i en måned. Herved kan hele tilsagnsbeløbet udbeta-les. Herved kan de sidste 10 pct. udbeta-les.

Det skal forstås som 40 pct. af det fulde tilskudsbeløb. Det vil sige, at såfremt kommunen lever op til kravet om 15 pct.af indsatsgruppen i løntimer eller uddannelse i en given måned, så er kommunen berettiget til at få udbetalt 90 pct. af det samlede tilskud.


Såfremt kommunen lever op til kravet om 20 pct. af indsatsgruppen i løntimer eller uddannelse i en given måned, så vil kommunen være berettiget til at få udbetalt 100 pct. af tilskuddet.

Det er en afvejning. Hvis det får betydning for præmisserne for at gennemføre projektet så skal STAR have besked herom.

Ja, I kan anvende jeres tilskud i hele projektperioden.

I behøver således ikke at anmode STAR om lov til at overføre midler mellem årene, hvis det er inden for den gældende projektperiode.

Ja, der er krav om ledelsespåtegnelse af både del- og slutregnskab.

Medarbejderen skal logge ind med et NemID medarbejdersignatur, en nøglefil eller med nøglekort via portalen. Herefter skal interessenten indsende en besked til STAR via Portalhelpdesk@star.dk og oplyse navne på de brugere, der skal tilknyttes til sagen, de pågældende sagers sagsnummer og evt. det finanslovsnummer sagen vedrører.

Se eventuelt vejledningen her.

Tilskudsportalen

Det fremgår af jeres tilsagnsbrev, at der i forbindelse med aflevering af slutregnskabet skal afleveres en slutrapport. STAR har dog besluttet, at I ikke behøver at aflevere en slutrapport. Det skyldes, at vi i Flere skal med 2 monitorerer jeres indsats gennem hele projektperioden og udarbejder monitoreringsrapporter, der indeholder oplysninger, der svarer til de oplysninger, som I ville skulle skrive ind i en slutrapport.

I stedet for at udarbejde en slutrapport skal I, sammen med slutregnskabet, indsende en monitoreringsrapport, der dokumenterer, at I har opnået resultatkravene.

Sidst opdateret: 12-10-2021