Spring over hovedmenu

Indsatsmodellen

Vi modtager løbende spørgsmål til Flere skal med 2-indsatsen. Derfor har vi lavet en FAQ, hvor du kan få svar på de centrale spørgsmål. Vi opdaterer løbende siden, når der kommer nyt. På denne side finder du spørgsmål og svar om indsatsmodellen.

Ligesom i Flere skal med 1 er den personlige jobformidler et fast kerneelement i projektet og er baseret på viden om, at det er kombinationen af virksomhedsrettet indsats og tillidsfulde personlige relationer, som skaber progression mod arbejdsmarkedet for projektets målgruppe.

Kommunen skal derfor sikre at de borgere, der tilhører gruppe 1/indsatsgruppen tilknyttes en gennemgående personlig jobfor-midler, der er i stand til at bygge bro til arbejdsmarkedet. Det forudsætter at:

  • Jobformidleren opbygger en tæt og tillidsbaseret relation til borgeren i et håndholdt og sammenhængende forløb fra start til slut.
  • Jobformidleren har viden om det lokale arbejdsmarked og adgang til et veludbygget virksomhedsnetværk for at kunne hjælpe borgeren med at finde det rette match på arbejdsmarkedet.


På samme måde som i Flere skal med 1 er det også op til den enkelte kommune at beslutte hvem der skal varetage opgaven som personlig jobformidler og kommunen har frihed til at beslutte hvilke roller jobformidleren skal udfylde. Dvs. om jobformidleren fx både skal være virksomhedskonsulent, mentor og myndighedssagsbehandler over for borgeren eller hvorvidt jobformidleren alene skal være virksomhedskonsulent og mentor, men indgå i et tæt samarbejde med en myndighedssagsbehandler.

Jf. ovenstående svar har kommunerne frihed til at beslutte om jobformidleren skal have myndighedsansvar ift. borgeren.

I Flere skal med 2 forpligter kommunen sig til at inkludere hele målgruppen i initiativet og sikre, at de får Flere skal med 2-indsatsen. Det vil sige at alle borgere i indsatsgruppen jf. indsatsmodellen bl.a. skal tildeles en personlig jobformidler, der kan støtte dem i at opnå lønnede timer/praktik.
Såfremt kommunen vurderer, at borgeren har behov for det, så kan borgeren evt. deltage i en parallelindsats som led i Flere skal med 2-indsatsen.

I Flere skal med 2 forpligter kommunen sig til at inkludere hele målgruppen i initiativet og sikre, at de får Flere skal med 2-indsatsen. Det vil sige at alle borgere i indsatsgruppen jf. indsatsmodellen bl.a. skal tildeles en personlig jobformidler, der støtter dem i at komme ud på en virksomhed i lønnede timer eller praktik.


I det tilfælde kommunen konkret vurderer, at en parallel og understøttende indsats er nødvendig for at borgeren kan opnå job, lønnede timer eller virksomhedspraktik, så kan opkvalificeringsforløb som fx et truckcertifikat, hygiejnekursus eller lignende tilbud igangsættes. Det kan også være parallelle vejlednings- og opkvalificeringsforløb relateret til fx borgerens helbred og familieliv mv. i form af fx “lær at tackle job og sygdom” ol.

Ja, det er muligt at differentiere jobformidlernes roller, forstået på den måde, at kommunen har frihed til at beslutte, hvem der skal varetage opgaven som personlig jobformidler, og hvilke roller jobformidleren skal udfylde. Men kommunen skal sikre, at jobformidleren er i stand til at bygge bro til arbejdsmarkedet. Det forudsætter at:

  • Jobformidleren opbygger en tæt og tillidsbaseret relation til borgeren i et håndholdt og sammenhængende forløb fra start til slut.
  • Jobformidleren har viden om det lokale arbejdsmarked og adgang til et veludbygget virksomhedsnetværk for at kunne hjælpe borgeren med at finde det rette match på arbejdsmarkedet.

Jf. indsatsmodellen skal CV'et altid udarbejdes i samarbejde med den personlige jobformidler. CV-caféer og lignende arrangementer kan iværksættes som supplement til jobformidleren og borgerens samarbejde om CV'et.

Kommunen forpligter sig til at inkludere hele målgruppen i initiativet og sikre, at de får en indsats, der lever op til indsatsmodellen i Flere skal med 2.


Hvis en borger aktuelt er i et forløb svarende til fx trin 3, skal kommunen således fortsat sikre at borgeren får en indsats i overensstemmelse med indsatsmodellen (så som at borgeren får en personlig jobformidler, at borger, jobformidler og virksomhed har udarbejdet en klar plan for opfølgning og progression i/mod lønnede timer under ansættelsen/praktikken, at der er udpeget en fast kontaktperson i virksomheden, at job-formidleren løbende følger op med afsæt i planen og træder til i tilfælde af akut opståede behov osv.)


Det vil sige, at hvis I vurderer at det forløb borgeren deltager i, er i overensstemmelse med indsatsmodellen i Flere skal med 2, så behøver I ikke at afbryde forløbet for at igangsætte et nyt.

Det nye CV til alle forventes at blive tilgængeligt i december 2020. Det nye CV til alle vil være en sammensmeltning af de eksisterende CV’er på Jobnet og i udseende komme til at minde om præsentationsCV'et, men med flere tilvalgsmuligheder. Alle CV’er vil blive søgbare for sagsbehandlere – også de der i dag har et præsentationsCV.

For aktivitetsparate mv. vil det også være muligt at gøre borgers CV søgbart for virksomheder m.fl., såfremt det aftales mellem borger og Jobcenter. Dette vil også kræve, at ”Jeg søger Job som” udfyldes.

Alle eksisterende CV-data overføres til det nye CV til alle. Har en borger to CV’er på Jobnet, vil der kun blive overført data fra ”Mit CV”. Der kan dog være behov for at tjekke op på, hvordan de informationer, der overføres fra fritekstfelter, fremstår i det nye CV, da nogle felter vil få ny opsætning

Forud for lanceringen af det nye CV vil STAR informere brugere på Jobnet om de forhold, de skal være opmærksomme på i forbindelse med det nye CV.

Ja, det nye CV bliver muligt at vise og udfylde på mobiltelefoner.

Kommunen skal som udgangspunkt anvende det forberedelsesskema og aftaleskema som STAR stiller til rådighed.


Hvis kommunen allerede har gode erfaringer med at anvende andre lignende dokumenter i det tværfaglige samarbejde, så kan de dog anvende dem i stedet for, såfremt de indeholder de samme oplysninger som de skemaer STAR stiller til rådighed.


I det tilfælde kommunen ønsker at anvende egne dokumenter, skal STAR informeres om det.

Ja, jobformidleren skal have ugentlig kontakt med borgeren frem til, at borger kommer ud på en virksomhed i form af en virksomhedspraktik/løntilskud eller lønnede timer.


Kontakten behøver dog ikke at være som nulstillende samtaler og kan derfor bestå af både telefonopkald, sms’er, walk-talk m.m.

Kontakten skal sikre, at der er en kontinuerlig dialog med borgeren og skal samtidig understøtte den tillidsfulde relation mellem borger og jobformidler.

Kommunen skal som udgangspunkt anvende det forberedelses- og aftaleskema som STAR stiller til rådighed.

Såfremt I ikke har en egnet platform til brug for udveksling af forberedelsesskemaet med de praktiserende læger, skal I sikre, at lægerne på anden vis får de samme informationer som skemaet indeholder, f.eks. telefonisk, så I sikrer, at alle mødedeltagere forud for step up-møderne har de samme informationer.

Sidst opdateret: 20-08-2021