Spring over hovedmenu

Udbetalingsmodel og tilskud

Vi modtager løbende spørgsmål til Afklaringspuljen. Derfor har vi lavet en FAQ, hvor du kan få svar på de centrale spørgsmål. Vi opdaterer løbende siden, når der kommer nyt. På denne side finder du spørgsmål og svar om udbetalingsmodel og tilskud.

Ja, kommunerne kan godt anvende en del af midlerne på sundhedsfaglig rådgivning fra fx Klinisk funktion. Hvis borgeren har udfordringer med helbredet, så kan det være meget relevant at inddrage repræsentanter fra sundhedsområdet – det være sig enten fra fx egen sundhedsforvaltning eller fx i form af sundhedsfaglig rådgivning fra Kliniske funktioner.

Kommunerne har mulighed for at søge om tilskud til ”Aflønning af personale, der varetager familie-, social- og sundhedsindsatser (f.eks. helbredsmestring, børne- og familietilbud, misbrugsbehandling mv.) og/eller deltager i tværfaglige samtaler med borgerne i forbindelse med ’straksafklaring’
og genbehandling”. Herunder vil kommunerne kunne anvende en del af midlerne på aflønning af personale fra Klinisk funktion.

Ja, kommunerne kan godt anvende en del af midlerne på sundhedsfaglig rådgivning fra fx kommunens lægekonsulent.

Kommunerne har mulighed for at søge om tilskud til ”Aflønning af personale, der varetager familie-, social- og sundhedsindsatser (f.eks. helbredsmestring, børne- og familietilbud, misbrugsbehandling mv.) og/eller deltager i tværfaglige samtaler med borgerne i forbindelse med ’straksafklaring’ og genbehandling”. Herunder vil kommunerne kunne anvende en del af midlerne på flønning af en lægekonsulent.

Nej, kommunen kan ikke anvende midlerne til køb af forløb hos anden aktør, hvorfor køb af indsats ved anden aktør skal finansieres af kommunen selv.

Midlerne kan anvendes til: 

Aflønning af jobformidler
Aflønning af personale, der varetager familie-, social- og sundhedsindsatser og/eller deltager i tværfaglige samtaler med borgerne i forbindelse med straksafklaring og genbehandling
Projektledelse
Revision

Hvis kommunen udliciterer trin 2 til ekstern leverandør/privat aktør, skal kommunen sikre, at den eksterne leverandør gennemfører indsatsen i overensstemmelse med indsatsmodellen jf. puljeopslaget. Bemærk endvidere, at det skal fremgå af budgettet som medfinansiering.

Der er (jf. BEK nr. 1276 af 31/10/2016, §10) krav om, at kommunerne noterer eventuelt tilskud fra anden side til samme projekt, eventuel medfinansiering samt eventuelle øvrige indtægter opført som særskilte indtægtsposter. Der er angivet i budget- og regnskabsskabelonen, hvor det noteres. Det bemærkes dog, at der ikke krav om medfinansiering.

Ja, hvis kommunen påtænker selv at finansiere køb af forløb eller jobformidler ved anden aktør, skal det fremgå som medfinansiering i budgettet.

I kan ikke finansiere jeres projektleder på Afklaringspuljen med midler fra FSM2. Men I må gerne bruge samme medarbejder som projektleder på begge projekter. I så fald skal I lave særskilt finansiering af projektlederens tid på budgettet på FSM2 og budgettet for Afklaringspuljen (fx 10 timer på FSM2 og 10 timer på Afklaringspuljen). I den forbindelse skal I også være meget opmærksomme på at timeregistrere projektlederens tid.

Det er op til kommunerne selv at vurdere, hvor mange timer/midler, der skal afsættes vil det tværfaglige/de andre forvaltninger i budgettet.

Opfordringen om fordeling af tilskuddet til andre forvaltninger sker for at sikre inddragelse af de øvrige forvaltninger, så borgerne får den nødvendige, tværfaglige indsats.

I skal ikke skriftligt "begrunde" i budgettet, hvad indsatsen kommer til at indeholde. Det er tilstrækkeligt, at vi af budgettet kan se, hvilke poster I vælger at bruge midler på (fx løn til jobformidler). Frasen handler om, at STAR i vurderingen af jeres indsendte budget vil kigge på, hvorvidt jeres opstillede udgifter er rimelige og velbegrundede i forhold til at løse indholdet i puljen. Dette sker af hensyn til, at STAR fx skal efterse parsommelighed m.m

Midlerne kan anvendes til:
• Aflønning af jobformidlere
• Aflønning af personale, der varetager familie-, social- og sundhedsindsatser (f.eks. helbredsmestring, børne- og familietilbud,
misbrugsbehandling mv.) og/eller deltager i
tværfaglige samtaler med borgerne i forbindelse med ’straksafklaring’ og genbehandling.
• Projektledelse (med henblik på at sikre vedvarende fokus, styring og fremdrift i projektet).
• Revision

Nej, der er ikke krav om medfinansiering.

Projektperioden varer i 2 år. Derfor er det vigtigt, at budgettet afspejler udgifter for hele projektperioden.

”Flere skal med 2” (FSM2) og ”Puljen til afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere” (Afklaringspuljen) er to forskellige puljer/projekter. Så vi reducerer ikke jeres tilsagn/tilskud på Flere skal med 2, hvis I søger Afklaringspuljen. Det bibeholder I, som det er.

FSM2-kommunerne kan ansøge om et mindre beløb i Afklaringspuljen end kommuner, der ikke er med i FSM2. Dette skyldes, at der er et målgruppeoverlap, idet målgruppen for Afklaringspuljen (borgere med 8 ud af 10 år på kontanthjælp) allerede er omfattet af FSM2, da målgruppen her er alle aktivitetsparate over 30 år. Derudover er der et overlap i indsatsmodellen, idet trin 2 i Afklaringspuljen er bygget op om indsatsen i FSM2. Dvs. at STAR i udregningen af tilskuddets størrelse på Afklaringspuljen har taget højde for, at FSM2-kommunerne allerede er kompenseret for en del af indsatsen i Afklaringspuljen.

Det, der primært er nyt for jer i Afklaringspuljen, ift. den indsats I laver i FSM2, er den intensive straksafklaring. 

I skal være opmærksomme på at holde regnskaberne adskilt og føre særkilt timeregistrering for de medarbejdere, der arbejder på de to projekter, hvis I søger ”Afklaringspuljen”.

Sidst opdateret: 29-04-2021