Spring over hovedmenu

Særligt om step up-møderne

Vi modtager løbende spørgsmål til Afklaringspuljen. Derfor har vi lavet en FAQ, hvor du kan få svar på de centrale spørgsmål. Vi opdaterer løbende siden, når der kommer nyt. På denne side finder du spørgsmål og svar om step-up møderne.

Ja, borgeren skal give samtykke til, at der deles oplysninger i forbindelse med det tværfaglige step up-møde i straksafklaringen, herunder at mødedeltagerne får en status forud for det tværfaglige step up-møde.

Borgeren kan undtages fra det tværfaglige step up-møde, hvis borgeren ikke ønsker at give samtykke.

Det tværfaglige step up-møde forudsætter borgerens ønskede deltagelse og samtykke. Hvis borgeren ikke ønsker at deltage i et tværfagligt step up-møde, kan I derfor undtage borgeren fra dette.

Der opfordres til, at I bruger det forberedende skema og aftaledokumentet, I finder som del af startpakken på flereskalmed.star.dk.

Det bemærkes dog, at det er muligt at anvende egne skabeloner/skemaer, hvis I selv har lignende skemaer, som I i dag bruger i jeres arbejdsgange. I så fald beder vi jer om at kontakte STAR. 

Ja, der er lagt op til, at aftaler fra det tværfaglige step up-møde skrives ind i Min Plan. Det bemærkes, at aftaleskabelonen fra startpakken også giver plads til at beskrive, hvilke hensyn og eventuelle supplerende indsatser, der er aftalt med borgeren, og hvem der følger op på aftalerne.

I må gerne bruge Min Plan i stedet for aftaleskemaet, men det bemærkes, at pointen omkring det forberedende skema og aftaleskabelonen er, at det kan deles med de øvrige repræsentanter, der skal deltage på det tværfaglige step up-møde. Hvis I kun bruger Min Plan, skal I derfor være opmærksomme på, at I stadig kommer omkring emnerne fra aftaleskabelonen, og at mødedeltagerne har mulighed for at forberede sig og få et statusover-blik over borgerens sag, så alle deltagere har et fælles billede af borgerens situation.

Indsatsmodellen ændrer ikke på de gældende regler om kontaktforløbet i beskæftigelsesindsatsloven og rådighedsforpligtelsen jf. aktivloven.

Det er dog oplagt, at samtalerne i projektets indsatsmodel planlægges som en naturlig del af kontaktforløbet. Det er op til kommunerne selv at vurdere, hvorvidt den forberedende samtale og det tværfaglige step up-møde kan kombineres med jobsamtaler.

Det anbefales, at jobcentrene laver en indkaldelse af borgeren ved step up-møder, hvor det fremgår, hvad mødet handler om og hvem der deltager af hensyn til god forvaltningsskik.

Hvis samtalerne ikke afvikles som jobsamtaler skal det være tydeligt, at det ikke kan få ydelsesmæssige konsekvenser for borgeren ikke at deltage, og endvidere har jobcentret i så fald ikke pligt til at vejlede om fx sanktion.

Ja, hvis det fagligt giver mening i forhold til borgerens oplevede situation og de barrierer, borgeren selv peger på i forhold til at komme i job eller uddannelse, så kan I invitere en medarbejder/rådgiver fra Børne – familieafdelingen. 

Ja, det kan i umiddelbart godt. Der kan være situationer, hvor de relevante repræsentanter er samlet i én medarbejder, eller hvor der ikke er behov for at involvere andre forvaltninger. Mødekredsen vil altid afhænge af borgerens oplevede situation og skal tage udgangspunkt i de barrierer, borgeren selv peger på i forhold til at komme i job eller uddannelse.

Herudover skal borgerens netværk i form af pårørende, bisidder o. lign. altid inviteres, hvis borgeren ønsker og giver samtykke til det, fordi borgerens netværk ofte spiller en stor rolle for borgerens vej til arbejdsmarkedet.

Nej, det er der ikke krav om. På det tværfaglige step up-møde deltager repræsentanter fra de øvrige, relevante forvaltninger i kommunen. Mødekredsen vil afhænge af borgerens oplevede situation og skal tage udgangspunkt i de barrierer, borgeren selv peger på i forhold til at komme i job eller uddannelse. Det kan fx være medarbejdere fra social-, sundheds- eller familieområdet.

Ja, det kan de godt, så længe der tages hensyn til borgeren. Så hvis I vurderer, at dette er hensigtsmæssigt, så kan I godt afholde møderne virtuelt, fx af hensyn til COVID 19.

Det vigtigste er, at deltagerne er i stand til at vurdere, hvad der kan være næste skridt i sagen, og hvad der er muligt at igangsætte/iværksætte. Deltagerne forventes derfor at have kendskab til viften af tilbud/muligheder i de respektive områder, som de repræsenterer. Derudover vil det være at fortrække, hvis deltagerne også har beslutningskompetence til at kunne give disse tilbud.

Den intensive straksafklaring giver bedst mening, hvis det er med borgerens deltagelse, da samtalerne skal tage udgangspunkt i borgerens oplevelse af situationen. Det er op til kommunen selv at vurdere, om det kan give mening at holde et tværfagligt møde uden borgeren, men der er ikke krav om dette i indsatsmodellen.

Styrelsen vil gerne indledningsvis understrege, at I så vidt muligt skal afholde møderne i overensstemmelse med de almindelige regler, dvs. som hovedregel med fysisk fremmøde sammen med borgeren. Både den forberedende samtaler og det tværfaglige step up-møde giver bedst mening, hvis det er fysisk med borgerens deltagelse, da samtalerne skal tage udgangspunkt i borgerens oplevelse af situationen.

I de situationer, hvor jobcenteret vurderer, at det giver bedre mening af afholde delvist digitale møder (fx i forhold til den enkelte borgers situation og/eller COVID-19-situationen), kan I holde delvist digitale møder, fx hvor borger og jobformidler sidder sammen, og øvrige deltager fra de andre forvaltninger deltager via video-konference.

Muligheden forelægger i resten af projektperioden for de borgere, der indgår i projektet.

 

Sidst opdateret: 29-06-2021