Spring over hovedmenu

Mange kommuner er i gang med Individuelt Planlagt job med Støtte (IPS), men der er også potentiale for yderligere udbredelse og forankring

NYHED / 15-09-2021

I foråret 2021 gennemførte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) en survey blandt alle landets jobcentre vedrørende IPS-indsatsen. IPS er en integreret behandlings- og beskæftigelsesindsats. Surveyen viste, at 32 jobcentre angiver at arbejde med IPS, hvorimod 31 jobcentre ikke arbejder med IPS. Jobcentrene angiver at have flere borgere i målgruppen for IPS-indsatsen, end de har borgere, som modtager indsatsen.

Survey om IPS

STAR har i foråret 2021 sendt en survey til alle landets jobcentre vedrørende IPS-indsatsen. Baggrunden for denne survey var, at STAR ønskede et overblik over udbredelsen af IPS-indsatsen i de danske jobcentre. Denne survey havde til formål at skabe overblik over, hvor mange af landets jobcentre der arbejder med IPS, samt at indsamle erfaringer med IPS-indsatsen med henblik på at understøtte den videre udbredelse.

Surveyen blev sendt til jobcentercheferne i alle landets 94 jobcentre. I alt besvarede 63 jobcentre surveyen. Der er dermed en svarprocent på 67 pct. ud af alle landets 94 jobcentre.

48 jobcentre arbejder med IPS

Resultaterne fra surveyen viser, at 32 jobcentre har angivet at arbejde med IPS, mens 31 jobcentre ikke arbejder med IPS. De resterende 31 af landets jobcentre har ikke besvaret surveyen. STAR har dog indhentet viden fra diverse netværk, projekter og møder, og viden herfra viser, at i alt 48 jobcentre arbejder med IPS, mens 35 jobcentre ikke arbejder med IPS. De resterende 11 jobcentre har vi ikke viden om.

Danmarkskort som viser, hvilke kommuner, der arbejder med IPS.
IPS-kommuner og deres samarbejdspartnere. Informationerne er indhentet fra STAR's survey om IPS samt diverse netværk, projekter og møder. Derfor kan der være kommuner, som arbejder med IPS, som ikke fremgår af kortet

Jobcentrene angiver, at de har betydeligt flere borgere i målgruppen for IPS-indsatsen, end de har borgere, som modtager indsatsen. Der er dermed potentiale for yderligere udbredelse af indsatsen i de enkelte kommuner. Målgruppen af borgere, der modtager IPS-indsatsen i jobcentrene, har både svære og lette sindslidelser og er i kontakt med psykiatrien. Derfor spiller psykiatrien en helt afgørende rolle i arbejdet med IPS. Jobcentrene har regelmæssig kontakt og sagssparring med psykiatrien og faste kontaktpersoner i regionen.

Flere af jobcentrene har eksterne samarbejdspartnere, der hjælper med implementering, supervision, undervisning mv. Disse samarbejdspartnere står også for at uddanne medarbejderne til at kunne agere som IPS-konsulenter. I samtlige jobcentre, der arbejder med IPS, er konsulenterne enten uddannet eller under uddannelse.

Principperne bag IPS bliver brugt i kommunerne

Jobcentre, der ikke arbejder med IPS, angiver forskellige grunde hertil. Nogle jobcentre angiver andre tilgange end IPS til arbejdet med borgere med svære psykiske lidelser. Disse tilgange er f.eks. en helhedsorienteret tilgang i samarbejde med andre afdelinger eller brugen af mentor og understøttende tilbud til de udsatte borgere. Det tyder på, at principperne bag IPS-indsatsen bliver brugt på forskellige måder som udgangspunkt for indsats til målgruppen i jobcentrene. Manglende kendskab til indsatsen samt udgifterne til indsatsen bliver desuden nævnt som grunde til ikke at have implementeret IPS i jobcentrene. Nogle af de jobcentre, der ikke arbejder med IPS endnu, forventer at påbegynde indsatsen snart.

STAR arbejder fortsat med at vidensudvikle og understøtte implementeringen af IPS-indsatsen i landets jobcentre, bl.a. som led i Flere skal med 2, hvor et par af deltagerkommunerne arbejder med at implementere et IPS-inspireret samarbejde med psykiatrien.

Om IPS-metoden

IPS er en integreret behandlings- og beskæftigelsesindsats. Et kerneelement i metoden er et tæt samarbejde mellem psykiatrien og jobcentrene. IPS har internationalt og nationalt vist gode resultater i forhold til at støtte personer med svær psykisk sygdom til at opnå og fastholde ordinær beskæftigelse eller uddannelse. Udgangspunktet er, at personer med sindslidelser kan arbejde eller tage en uddannelse, når der opstår et godt match mellem borger og et arbejds- eller uddannelsessted samtidig med, at borgeren modtager intensiv støtte.

Sidst opdateret: 23-11-2021