Spring over hovedmenu

Regnskab og kontering

Vi modtager løbende spørgsmål til Afklaringspuljen. Derfor har vi lavet en FAQ, hvor du kan få svar på de centrale spørgsmål. Vi opdaterer løbende siden, når der kommer nyt. På denne side finder du spørgsmål og svar om regnskab.

Der skal senest tre måneder efter projektperiodens ophør, dvs. d. 1. april 2023, indsendes et ledelsespåtegnet slutregnskab.

For kommuner, der har fået tilsagn over 500.000 kr., skal regnskabet endvidere være revisorpåtegnet. Der henvises til jres tilsagnsbrev for yderligere deltaljer.

Regnskabet skal indsendes via styrelsens tilskudsportal. 

Skabeloner til regnskab findes på siden Hjælp til budgetter og regnskab

Nej, der er kun krav om indsendelse af et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning, dvs. 1. april 2023.

Der er mulighed for (men ikke krav om), at I kan indsende et delregnskab. Dette skyldes bl.a., at jeres midler kan udbetales i to rater jf. nedenfor.

Jeres midler består af to rater:

  • Første rate på 75 pct. af tilskuddet kan udbetales når kommunen kan dokumentere forbruget 
  • Anden rate på 25 pct. af midlerne kan udbetales, når kommunen har opnået, at 80 pct. af målgruppen er overgået til job, uddannelse, afklaret til anden ydelse, lønnede timer eller er i gang med en virksomhedsrettet indsats i form af virksomhedspraktik/løntilskud i en given måned i år 2022

I kan enten sende et delregnskab, når I ønsker første rate udbetalt, eller vente med at sende ét samlet slutregnskab, der dækker over udbetaling af enten første eller begge rater, såfremt I når resultatmålet. 

Der er endvidere mulighed for at indsende fx halvårlige regnskaber, hvis I ønsker at dele udbetalingen af midler yderligere op.

Delregnskaber skal indsendes via Tilskudsportalen. 

Skabeloner til regnskab findes på siden
Hjælp til budgetter og regnskab

Der skal indsendes en statusrapport senest d. 1. januar 2022.

Der skal indsendes en slutrapport senest d. 1. april 2023.

Materialet skal indsendes via styrelsens tilskudsportal.

Skabeloner til rapporter findes på siden
Hjælp til budgetter og regnskab

 

Helt overordnet kan puljemidlerne bruges til aflønning af medarbejdere/jobformidlere i projektperioden, som udfører de forskellige elementer/opgaver i indsatsmodellen. Endvidere kan midlerne bruges på aflønning af personale, der varetager familie-, social- og sundhedsindsatser og/eller deltager i tværfaglige samtaler med borgerne i forbindelse med straksafklaring og genbehandling, projektledelse samt revision.

Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvordan indsatsen organiseres, og det er ligeledes forskelligt hvilke roller/opgaver de forskellige medarbejdere har. Fx har nogle medarbejdere ”flere kasketter”, så de fx er både myndighedssagsbehandlere og mentorer, mentorer og virksomhedskonsulenter m.fl. I den sammenhæng skal I være opmærksomme på konteringen.

Konteringen afhænger af, hvilke opgaver medarbejderen udfører, altså om jobformidleren/medarbejderen udfører opgaver, der har karakter af myndighedsopgaver eller ej. Som hovedregel skal udgifter til myndighedsopgaver altid registreres på hovedkonto 6, mens udgifter til at udføre opgaver, der ikke har karakter af myndighedsopgaver, kan registreres på hovedkonto 5, hvis opgaverne fx indgår i tilbud om ”øvrig vejledning og opkvalificering” eller mentorstøtte (hvor jobformidleren er mentor for borgeren). Det vil typisk være de opgaver, hvor jobformidleren har en intensiv dialog med borgeren om indsatsen, der skal understøtte, at borgeren kommer i ordinære timer eller alternativt virksomhedsforløb m.v. og opnår progression og fastholdelse på arbejdspladsen.

Herudover henvises til "vejledningen om kommunernes dokumentation af driftsudgifter m.v." (nr. 9399 af 6. maj 2019). Især afsnittet om sondringen mellem udgifter til myndighedsopgaver, der skal på hovedkonto 6, og udgifter til opgaver, der kan registreres på hovedkonto 5.

Hvis I vurderer, at medarbejderens opgave henhører konto 5, må I derfor gerne kontere udgifterne på konto 5.

Sidst opdateret: 17-08-2021